แบบฟอร์ม คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง