ประวัติความเป็นมา

 

 

ตำบลหนองหัวฟาน มี 9 หมู่บ้าน เดิมเป็นหมู่บ้านในสังกัด ต.เมืองนาท มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2536 ได้แยกจาก ต.เมืองนาท มาตั้งเป็น ต.หนองหัวฟาน มีหมู่บ้านที่แยกออกมาจาก ต.เมืองนาท 8 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองปรือ, บ้านโนนบ้านนา, บ้านโคกครูขาด, บ้านโนนมเเกลือ , บ้านดอนทะยิง, บ้านหินตั้ง, บ้านหนองหัวฟาน , บ้านโจด (และหมู่บ้านที่ตั้งใหม่ คือ บ้านโนนสามัคคี) (รวม 9 หมู่บ้าน) กำนัล ต.หนองหัวฟานคนแรก คือ นายยัง เกิดพันธุวัฒน์ ปัจจุบันหมู่บ้านที่แยกไปสังกัดเทศบาลมี บ้านหนองหัวฟาน, บ้านดอนทะยิง, บ้านหินตั้ง และจาก ต.เมืองนาท 2 หมู่บ้าน คือ บ้านเมืองนาท และบ้านตลุงหว้า (พื้นที่ 5.5 ่ตร.กม.) ยังคงเหลือหมู่บ้านที่สังกัด อบต. คือ บ้านโนนมะเกลือ, บ้านโนนบ้านนา, บ้านหนองปรือ, บ้านโจด, และบ้านโนนสามัคคี

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบพื้นที่เป็นเนินสูง และแห้งแล้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 65 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เส้นทางจราจรไปมาระหว่างเมืองนครราชสีมาถึงเทศบาลโดยรถยนต์ และรถโดยสารประจำทาง (นครราชสีมา- หนองหัวฟาน)

ตำบลหนองหัวฟาน เป็นตำบล 1 ใน 7 ตำบลของอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเดิมเป็นองค์กรปส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบสุขาภิบาลซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราาชสีมา ต่อมาได้ยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐษนะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 166 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2542  มีผลทำให้สุขาภิบาลหนองหัวฟาน เป็นฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

   • พื้นที่                              6.40   ตารางกิโลเมตร
   • ประชากรทั้งหมด      4,838    คน
   • ชาย                            2,426    คน
   • หญิง                           2,412    คน