กองการประปา

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการประปา

ว่าง

ผู้อำนวยการกองการประปา

นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์

หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวฐิตามร ขอยุทธกลาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวฐิตามร ขอยุทธกลาง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปราณี เบียดกลาง
คนงานทั่วไป

นางสาวปราณี เบียดกลาง

คนงานทั่วไป

นายกล้วย เบียดกลาง
จ้างเหมาบริการ

นายกล้วย เบียดกลาง

จ้างเหมาบริการ

นายวิทยา บำรุงกลาง
จ้างเหมาบริการ

นายวิทยา บำรุงกลาง

จ้างเหมาบริการ

นายสมพร ชอบเกื้อ
จ้างเหมาบริการ

นายสมพร ชอบเกื้อ

จ้างเหมาบริการ