กองการประปา

นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์
หัวหน้าฝ่่ายผลิตบริการและซ่อมบำรุง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา

นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์

หัวหน้าฝ่่ายผลิตบริการและซ่อมบำรุง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา

นางสาวฐิตามร ขอยุทธกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวฐิตามร ขอยุทธกลาง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางกนกวรรณ กรังสันเทียะ
คนงานทั่วไป

นางกนกวรรณ กรังสันเทียะ

คนงานทั่วไป