กองการศึกษา

นายนิรุธ งอสอน
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายนิรุธ งอสอน

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

นายสมชาย กรังสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมชาย กรังสันเทียะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนันณริญจ์ เกียรติฉลอง
คนงานทั่วไป

นางสาวนันณริญจ์ เกียรติฉลอง

คนงานทั่วไป