กองการศึกษา

นายนิรุธ งอสอน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายนิรุธ งอสอน

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

นายภัทรพิชญ์ เกตุคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายภัทรพิชญ์ เกตุคำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

นางสาวพาณิภัค พิมพ์ปรุ
ผู้ช่วยนักวิชากาการศึกษา

นางสาวพาณิภัค พิมพ์ปรุ

ผู้ช่วยนักวิชากาการศึกษา

นางสาวณัฐนรี เจียมเกาะ
คนงานทั่วไป

นางสาวณัฐนรี เจียมเกาะ

คนงานทั่วไป