กองคลัง

นางสาวทวี ชวนโพธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสาวทวี ชวนโพธิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางนิชา นันทน์ธนกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารการคลัง ระดับต้น)

นางนิชา นันทน์ธนกุล

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(นักบริหารการคลัง ระดับต้น)

นางเรณู เผือกผ่อง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางเรณู เผือกผ่อง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นายวานิช เหิมขุนทด
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายวานิช เหิมขุนทด

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวกัญญาพัชญ์ ลาปู้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกัญญาพัชญ์ ลาปู้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางวันทนา เทียนสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางวันทนา เทียนสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปัทมาภรณ์ แลบัว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปัทมาภรณ์ แลบัว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธนพัฒน์ ผันกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธนพัฒน์ ผันกลาง

พนักงานจ้างทั่วไป