กองคลัง

นางสุรีรัตน์ ศรีนิลรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสุรีรัตน์ ศรีนิลรัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางณิชา นันทน์ธนกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารการคลัง ระดับต้น)

นางณิชา นันทน์ธนกุล

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(นักบริหารการคลัง ระดับต้น)

นางเรณู เผือกผ่อง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางเรณู เผือกผ่อง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางวันทนา เทียนสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางวันทนา เทียนสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวบุศรา มีศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวบุศรา มีศิลป์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธนพัฒน์ ผันกลาง
คนงานทั่วไป

นายธนพัฒน์ ผันกลาง

คนงานทั่วไป

นายศิวนัฐ สุวรรณกลาง
คนงานทั่วไป

นายศิวนัฐ สุวรรณกลาง

คนงานทั่วไป