กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายนิรุธ งอสอน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายนิรุธ งอสอน

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายจตุพล นันทน์ธนกุล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายจตุพล นันทน์ธนกุล

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวเอื้อมพร พรมศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเอื้อมพร พรมศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายทองนาค แรมกลาง
พนักงานขับรถยนต์

นายทองนาค แรมกลาง

พนักงานขับรถยนต์

นายชม ซำกลาง
พนักงานขับรถยนต์

นายชม ซำกลาง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวนันณริญจ์ เกี่ยรติฉลอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนันณริญจ์ เกี่ยรติฉลอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเฉลียว สังสีแก้ว
คนงานประจำรถขยะ

นายเฉลียว สังสีแก้ว

คนงานประจำรถขยะ

นายสาหร่าย นิยมชื่น
คนงานประจำรถขยะ

นายสาหร่าย นิยมชื่น

คนงานประจำรถขยะ

นายสงบ เชื้อกลาง
จ้างเหมาบริการ

นายสงบ เชื้อกลาง

จ้างเหมาบริการ

นางหวาน มุ่งอ่อมกลาง
จ้างเหมาบริการ

นางหวาน มุ่งอ่อมกลาง

จ้างเหมาบริการ

นางแคทรียา แรมกลาง
จ้างเหมาบริการ

นางแคทรียา แรมกลาง

จ้างเหมาบริการ

นายไพโรจน์ พิมพ์ปรุ
จ้างเหมาบริการ

นายไพโรจน์ พิมพ์ปรุ

จ้างเหมาบริการ

นางจรรยา มาตธรรม
จ้างเหมาบริการ

นางจรรยา มาตธรรม

จ้างเหมาบริการ

นายภานุ สมัยกลาง
จ้างเหมาบริการ

นายภานุ สมัยกลาง

จ้างเหมาบริการ

นายทองดี โคตรรักษา
จ้างเหมาบริการ

นายทองดี โคตรรักษา

จ้างเหมาบริการ

นายธีระ ทองดี
จ้างเหมาบริการ

นายธีระ ทองดี

จ้างเหมาบริการ

นายครรชิต เอ็ดผุย
จ้างเหมาบริการ

นายครรชิต เอ็ดผุย

จ้างเหมาบริการ

นายพงษ์ศักดิ์ ลื่นกลาง
จ้างเหมาบริการ

นายพงษ์ศักดิ์ ลื่นกลาง

จ้างเหมาบริการ

นายมณเทียร จิตรกลาง
จ้างเหมาบริการ

นายมณเทียร จิตรกลาง

จ้างเหมาบริการ

นางสาวแสงดาว ทุยกลาง
จ้างเหมาบริการ

นางสาวแสงดาว ทุยกลาง

จ้างเหมาบริการ