กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง

ว่าง
พนักงานขับรถยนต์

ว่าง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอาภาพัชร์ มะโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอาภาพัชร์ มะโน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญส่ง สมัยกลาง
คนงานประจำรถขยะ

นายบุญส่ง สมัยกลาง

คนงานประจำรถขยะ

นายทองนาค แรมกลาง
พนักงานขับรถยนต์

นายทองนาค แรมกลาง

พนักงานขับรถยนต์