คณะผู้บริหาร

นายระยอง พิมพ์ปรุ
นายกเทศมนตรี
087 - 103 0441

นายระยอง พิมพ์ปรุ

นายกเทศมนตรี

087 - 103 0441

นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ
รองนายกเทศมนตรี
085 - 024 6722

นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ

รองนายกเทศมนตรี

085 - 024 6722

นายธนวัตน์ วงศ์สันติราษฎร์
รองนายกเทศมนตรี
081 - 955 9853

นายธนวัตน์ วงศ์สันติราษฎร์

รองนายกเทศมนตรี

081 - 955 9853

นายประคอง เงื่อนกลาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
081 - 065 7146

นายประคอง เงื่อนกลาง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

081 - 065 7146

นายยงยุทธ ประจวบกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
099 - 775 9762

นายยงยุทธ ประจวบกลาง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

099 - 775 9762