คณะผู้บริหาร

นายระยอง พิมพ์ปรุ
นายกเทศมนตรี

นายระยอง พิมพ์ปรุ

นายกเทศมนตรี

นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ

รองนายกเทศมนตรี

นายประคอง เงื่อนกลาง
รองนายกเทศมนตรี

นายประคอง เงื่อนกลาง

รองนายกเทศมนตรี

นายมงคล มหานาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายมงคล มหานาม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์

เลขานุการนายกเทศมนตรี