ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายนิรุธ งอสอน
รองปลัดเทศบาล
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายนิรุธ งอสอน

รองปลัดเทศบาล

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางปภัสสร ฆ้องโนนสูง
ครู อันดับ คศ.3
0864071055

นางปภัสสร ฆ้องโนนสูง

ครู อันดับ คศ.3

0864071055

นางสาวณัฐนรี ทับสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฐนรี ทับสันเทียะ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศรัณยา คชเรนทร์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศรัณยา คชเรนทร์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิมพิศ เถาว์กลาง
คนงานทั่วไป

นางสาวพิมพิศ เถาว์กลาง

คนงานทั่วไป