สมาชิกสภาเทศบาล

นายแดง ศรีนอก
ประธานสภาเทศบาล
087-2509518

นายแดง ศรีนอก

ประธานสภาเทศบาล

087-2509518

นางรำพึง วงศ์สันติราษฎร์
รองประธานสภาเทศบาล
082-1400350

นางรำพึง วงศ์สันติราษฎร์

รองประธานสภาเทศบาล

082-1400350

นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ
เลขานุการสภาเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
0810740798

นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ

เลขานุการสภาเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

0810740798

นายแดง ศรีนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
087-2509518

นายแดง ศรีนอก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

087-2509518

นางรำพึง วงศ์สันติราษฎร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
082-1400350

นางรำพึง วงศ์สันติราษฎร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

082-1400350

นายประจวบ สมัยกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
087-9653702

นายประจวบ สมัยกลาง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

087-9653702

นางสุพิน แรมกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
084-4984125

นางสุพิน แรมกลาง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

084-4984125

นายชานน อ่อนทองหลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
089-8641962

นายชานน อ่อนทองหลาง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

089-8641962

นายดำรงศักดิ์ กันนิดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
086-2640846

นายดำรงศักดิ์ กันนิดา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

086-2640846

นายวีระชัย โปรยโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
086-2519365

นายวีระชัย โปรยโคกสูง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

086-2519365

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
081-0667972

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

081-0667972

นางแสงเดือน ทุยกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
080-7780414

นางแสงเดือน ทุยกลาง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

080-7780414

นายสัมกฤทธิ์ เถาว์กลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
082-8602534

นายสัมกฤทธิ์ เถาว์กลาง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

082-8602534

นายมาลัย รอกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
089-0154286

นายมาลัย รอกลาง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

089-0154286

นางสาวกัญญาภรณ์ หวังคุ้มกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0986097003

นางสาวกัญญาภรณ์ หวังคุ้มกลาง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

0986097003