สมาชิกสภาเทศบาล

นายชานน อ่อนทองหลาง
ประธานสภาเทศบาล

นายชานน อ่อนทองหลาง

ประธานสภาเทศบาล

นางรำพึง วงศ์สันติราษฏร์
รองประธานสภาเทศบาล

นางรำพึง วงศ์สันติราษฏร์

รองประธานสภาเทศบาล

นายวิชิต นวลสกุลนิภา
เลขานุการสภาเทศบาล

นายวิชิต นวลสกุลนิภา

เลขานุการสภาเทศบาล

นายแดง ศรีนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายแดง ศรีนอก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประจวบ สมัยกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประจวบ สมัยกลาง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายดำรงศักดื์ กันนิดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายดำรงศักดื์ กันนิดา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสุพิน แรมกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสุพิน แรมกลาง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายวีระชัย โปรยโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวีระชัย โปรยโคกสูง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายระเบียบ หวังคุ้มกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายระเบียบ หวังคุ้มกลาง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางแสงเดือน ทุยกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางแสงเดือน ทุยกลาง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2