สำนักปลัด

นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวนาริตา ธรรมขันธ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวนาริตา ธรรมขันธ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางวนัชพร ยั่งยืน
นักพฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวนัชพร ยั่งยืน

นักพฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา ประมูลใหม่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา ประมูลใหม่

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปราการ ถุงพุทซา
นิติกรชำนาญการ

นายปราการ ถุงพุทซา

นิติกรชำนาญการ

นายสุริยา มุ่งแฝงกลาง
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายสุริยา มุ่งแฝงกลาง

เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายอาทิตย์ มีศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

นายอาทิตย์ มีศิลป์

นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการ

นางอนุสรา เกิดมงคล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางอนุสรา เกิดมงคล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสุธิษา เทอร์เนอร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสุธิษา เทอร์เนอร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวปรีณาพรรณ ปราณีตพลกรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปรีณาพรรณ ปราณีตพลกรัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฏฐกิตติ์ โพธิ์นอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายณัฏฐกิตติ์ โพธิ์นอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวณิชานันท์ จารุวิทยพงศ์
คนงานทั่วไป

นางสาวณิชานันท์ จารุวิทยพงศ์

คนงานทั่วไป

นายสายนต์ สายกระสุน
พนักงานขับรถยนต์

นายสายนต์ สายกระสุน

พนักงานขับรถยนต์

นายประพันธ์ เกิดชาติ
พนักงานขับรถยนต์

นายประพันธ์ เกิดชาติ

พนักงานขับรถยนต์