สำนักปลัด

นางสาวชุติกาญจน์ บุญยืน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวชุติกาญจน์ บุญยืน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวนาริตา ธรรมขันธ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวนาริตา ธรรมขันธ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวขนิษฐา ประมูลใหม่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา ประมูลใหม่

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวนัชพร ยั่งยืน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวนัชพร ยั่งยืน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอาทิตย์ มีศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ

นายอาทิตย์ มีศิลป์

นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ

นางอนุสรา เกิดมงคล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอนุสรา เกิดมงคล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ว่าง
นิติกรปฎิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง

นิติกรปฎิบัติการ/ชำนาญการ

นายวชิรวิทย์ อุดมทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายวชิรวิทย์ อุดมทรัพย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกฤติกา มุ่งแฝงกลาง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นางสาวกฤติกา มุ่งแฝงกลาง

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นายสุริยา มุ่งแฝงกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายสุริยา มุ่งแฝงกลาง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสุธิษา เทอร์เนอร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสุธิษา เทอร์เนอร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวปรีณาพรรณ ปราณีตพลกรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปรีณาพรรณ ปราณีตพลกรัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฏฐกิตติ์ โพธิ์นอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายณัฏฐกิตติ์ โพธิ์นอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายสายนต์ สายกระสุน
พนักงานขับรถยนต์

นายสายนต์ สายกระสุน

พนักงานขับรถยนต์

นายมนัส เขตอริยกุล
พนักงานดับเพลิง

นายมนัส เขตอริยกุล

พนักงานดับเพลิง

นายกิตติภูมิ ตรงกลาง
พนักงานขับรถยนต์

นายกิตติภูมิ ตรงกลาง

พนักงานขับรถยนต์

นายรัก ชุ่มสีดา
พนักงานดับเพลิง

นายรัก ชุ่มสีดา

พนักงานดับเพลิง

นางสาวภักดิ์ศิริ ร่วมรส
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวภักดิ์ศิริ ร่วมรส

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสมพงษ์ ขอถือกลาง
พนักงานเจ้างเหมาบริการ

นางสาวสมพงษ์ ขอถือกลาง

พนักงานเจ้างเหมาบริการ

นางสมคิด สายโคกสูง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสมคิด สายโคกสูง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางจำนงค์ ถ้ำกลาง
จ้างเหมาบริการ

นางจำนงค์ ถ้ำกลาง

จ้างเหมาบริการ

นางสมพงษ์ ชอบเกื้อ
จ้างเหมาบริการ

นางสมพงษ์ ชอบเกื้อ

จ้างเหมาบริการ

นางสุทิน พิมพ์กลาง
จ้างเหมาบริการ

นางสุทิน พิมพ์กลาง

จ้างเหมาบริการ