หน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายนิรุธ งอสอน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
0990280210

นายนิรุธ งอสอน

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

0990280210

นางสาวนันทวรรณ นมเกษม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
0981231542

นางสาวนันทวรรณ นมเกษม

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

0981231542