หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่องถิ่น ระดับกลาง

ว่าง

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่องถิ่น ระดับกลาง

นายนิรุธ งอสอน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
0990280210

นายนิรุธ งอสอน

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

0990280210

นางสาวชุติกาญจน์ บุญยืน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
080-1555244

นางสาวชุติกาญจน์ บุญยืน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

080-1555244

นางสาวทวี ชวนโพธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
081-5475903

นางสาวทวี ชวนโพธิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

081-5475903

นายวาทิตต์ เรียมริมมะดัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
086-407105

นายวาทิตต์ เรียมริมมะดัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

086-407105

นายนิรุธ งอสอน
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
0990280210

นายนิรุธ งอสอน

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

0990280210

นายนิรุธ งอสอน
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0990280210

นายนิรุธ งอสอน

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0990280210

นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง
รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา
085-6281015

นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์

หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง

รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา

085-6281015