หัวหน้าส่วนราชการ

นายวิชิต นวลสกุลนิภา
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นายวิชิต นวลสกุลนิภา

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นายนิรุธ งอสอน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

นายนิรุธ งอสอน

รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสุรีรัตน์ ศรีนิลรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสุรีรัตน์ ศรีนิลรัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นายจตุพล นันทน์ธนกุล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นายจตุพล นันทน์ธนกุล

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นายนิรุธ งอสอน
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายนิรุธ งอสอน

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าง

ตำแหน่ง

นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง
รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา

นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์

หัวหน้าฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง

รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา

นางสาวนาริตา ธรรมขันธ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวนาริตา ธรรมขันธ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)