โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน

นางญาณิศา หวังคุ้มกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางญาณิศา หวังคุ้มกลาง

ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริรัตน์ ฆ้องโนนสูง
ครู อันดับ คศ.3

นางศิริรัตน์ ฆ้องโนนสูง

ครู อันดับ คศ.3

นางญาณิศา หวังคุ้มกลาง
ครู อันดับ ค.ศ.3

นางญาณิศา หวังคุ้มกลาง

ครู อันดับ ค.ศ.3

นางลลิภัทร ชนะภักดิ์
ครู อันดับ คศ.3

นางลลิภัทร ชนะภักดิ์

ครู อันดับ คศ.3

นางนิลุบล พลสง
ครู อันดับ คศ.3

นางนิลุบล พลสง

ครู อันดับ คศ.3

นางกัญญา บัวคอม
ครู อันดับ คศ.3

นางกัญญา บัวคอม

ครู อันดับ คศ.3

นางสุรีนาถ สุวรรณกลาง
ครู อันดับ คศ.2

นางสุรีนาถ สุวรรณกลาง

ครู อันดับ คศ.2

นางสาวกมลชนก คำศาลา
ครู อันดับ คศ.2

นางสาวกมลชนก คำศาลา

ครู อันดับ คศ.2

นายภัทรพล อยู่ทองหลาง
ครู อันดับ คศ.2

นายภัทรพล อยู่ทองหลาง

ครู อันดับ คศ.2

นางสุพรรณี รอดวินิจ
ครู อันดับ คศ.1

นางสุพรรณี รอดวินิจ

ครู อันดับ คศ.1

นางสาวกัญจนพร จารึกกลาง
ครู อันดับ คศ.1

นางสาวกัญจนพร จารึกกลาง

ครู อันดับ คศ.1

นางสาวชลธิชา เชียงนอก
ครู อันดับ คศ.1

นางสาวชลธิชา เชียงนอก

ครู อันดับ คศ.1

นางสาวรุจิราพร เถาว์กลาง
ครู อันดับ ึศ.1

นางสาวรุจิราพร เถาว์กลาง

ครู อันดับ ึศ.1

นางสาวมะนิตรา ผสมญาติ
ผู้ช่วยครู

นางสาวมะนิตรา ผสมญาติ

ผู้ช่วยครู

นางสาวสุกัญญา กนก
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุกัญญา กนก

ผู้ช่วยครู

นางสาวรุ่งนภา สง่าลี
บุคลากรผู้สนับสนุนการสอน

นางสาวรุ่งนภา สง่าลี

บุคลากรผู้สนับสนุนการสอน

นายจำลอง เแป้นทองหลาง
ภารโรง

นายจำลอง เแป้นทองหลาง

ภารโรง

นางสาวสิริพร พิมพ์ปรุ
คนงานทั่วไป

นางสาวสิริพร พิมพ์ปรุ

คนงานทั่วไป

นายขจรวิทย์ ลาภยงยศ
คนงานทั่วไป

นายขจรวิทย์ ลาภยงยศ

คนงานทั่วไป