ภารกิจ อำนาจหน้าที่

 

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  ประกอบด้วย

๑. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  ประกอบด้วย

  • มาตรา  ๕๐  ดังต่อไปนี้

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๘)บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

  • มาตรา  ๕๑  ดังต่อไปนี้

(๑) ให้มีนำ้สะอาดหรือการประปา

(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(๓) ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

(๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(๙) เทศพาณิชย์

๒. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ษ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙  มาตรา ๑๖   ดังนี้

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางทก  ทางนำ้ และทางระบายน้ำ

(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

(๕) การสาธารณูปการ

(๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

(๗) การพิณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน

(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๙) การจัดการศึกษา

(๑๐) การสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๑๔) การส่งเสริมกีฬา

(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒๕) การผังเมือง

(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(๒๗) การดูแลที่สาธารณะ

(๒๘) การควบคุมอาคาร

(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีการจัดโครงสร้างการบริหารราชการ เพื่อดำเนินการตามภารกิจหน้าที่กฎหมายให้อำนาจไว้  ประกอบด้วย

๑.สภาเทศบาล  ทำหน้าที่  ตราเทศบัญญัติ  ตรวจสอบการบริหารราชการของนายกเทศมนตรี และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๒.นายกเทศมนตรี  ทำหน้าที่ เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  โดยมีส่วนราชการภายในเป็นองค์กรในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ประกอบด้วย ๑ สำนัก ๕ กอง ดังต่อไปนี้

๒.๑ สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวการปฏิบัติราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ การกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง แผนปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีงานรับผิดชอบหลักภายในประกอบด้วย งานธุรการ งานกิจการสภา งานทะเบียนราษฎร  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  งานแผนและงบประมาณ  งานนิติการ งานการเจ้าหน้าที่  งานพัฒนาชุมชน  งานประชาสัมพันธ์  งานการเกษตร

๒.๒ กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ การจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การควบคุมรายได้ และรายจ่างต่างๆ การพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีงานรับผิดชอบหลักภายใน ประกอบด้วย  งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๓ กองช่าง  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภค การควบคุมอาคาร การสถาปัตยกรรม การผังเมือง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีงานรับผิดชอบหลักภายในประกอบด้วย งานธุรการ  งานสาธารณูปโภค  งานผังเมือง  งานวิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรม

๒.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  การสัตวแพทย์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีงานรับผิดชอบหลักภายใน ประกอบด้วย  งานธุรการ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

๒.๕ กองการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา  การกีฬาและนันทนาการ  การกิจการศาสนา การส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒธรรมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีงานรับผิดชอบหลักภายใน ประกอบด้วย งานธุรการ  งานบริหารการศึกษา  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานโรงเรียนเทศบาล  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

๒.๖ กองการประปา มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุม  การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา  การติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี การพัสดุและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีงานรับผิดชอบหลักภายใน ประกอบด้วย  งานธุรการ  งานการเงินและบัญชี  งานผลิตและบริการ