คำสั่งการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  ที่  227/2564

เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

คำสั่งที่ 227_64 การมอบหมายงาน ฯ

คำสั่งที่ 227_64 การมอบหมายงาน ฯ