คำสั่งที่ 10/2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ที่  10/2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการสั่งการควบคุม

ตรวจสอบและติดตามประเมินผลโดยความชัดเจน และเพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการในหน้าที่ของสำนัก /กองต่างๆ

ห้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภ่าพเกิดประโยชน์สูงสุด

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :