คำสั่งที่ 322 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการในตำแหน่ง

คำสั่ง 322 รักษาราชการในตำแหน่ง