คำสั่งที่ 381/2564 เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

คำสั่ง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน   ที่ 381/2564

เรื่อง  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :