คำสั่งที่ 4/2565 เรื่องการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

คำสั่งที่ 4/2565 เรื่องการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล

พนักงานครูและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :