คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ที่ 221 /2564 เรื่องการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการให้กับรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน    ที่  221 /2564

เรื่องการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการให้กับรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

คำสั่ง 221_2564