คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เรื่องการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน