คำสั่งที่ 380/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชแทนหัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

มีคำสั่งที่  380 /2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

ประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน