ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของ คสช.

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของ คสช.

๑.     มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒.     ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

๓.     กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

๔.     ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

๕.     รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

๖.     มีศีลธรรม รักษาความสัตย์

๗.     เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

๘.     มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

๙.     มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

 

                                                                           สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

                                                                                        โทร ๐ ๔๔๙๗ ๑๒๒๒ ต่อ ๓