บันทึกรายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓