บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔