บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔