บันทึกรายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓