บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔