บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔