บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔