บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔