ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรของอค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ