ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น
ดังนั้น เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จึงกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสตามช่องทาง ดังนี้
๑.แจ้งเบาะแสด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒) อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๕ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๙๐
๒.แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒) อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๕ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๙๐
๓.แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์ ติดต่องานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลข ๐๔๔ ๙๗๑ ๒๒๒ ต่อ ๑๐๒
๔.แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน WWW.Nonghuafancity.go.th หัวข้อ “ร้องเรียนร้องทุกข์”
๕.แจ้งเบาะแสผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์(Facebook) เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ทั้งนี้ข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองหัวฟานถือเป็นความลับราชการ ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน