ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เรื่องปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (โควิด-19) เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Local Quarantine) สถานที่พักคอย (Community Isolation : CI)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 🎤🎤
เรื่องปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (โควิด-19) เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Local Quarantine) สถานที่พักคอย (Community Isolation : CI)
———————————————–