ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒