ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สามัญสมัยแรก