ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สามัญสมัยที่๒