ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕