ประกาศ แจ้งช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว

โดยมีช่องทาง ดังนี้

๑.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

๒.ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

๓.ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๔ ๙๗๑ ๑๒๒๒ ต่อ ๓ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

๔.เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน WWW.NONGHUAFANCITY.GO.TH  หัวข้อ ร้องเรียนร้องทุกข์

๕.ทางจดหมาย ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๕ ถ.บ้านหญ้าคา-บ้านหนองหัวฟาน ต.หนองหัวฟาน  อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา  ๓๐๒๙๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน