ประชาสัมพันธ์การกำนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔