ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี

คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี