รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕