รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕