รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕