รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕