รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕