รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕