รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

การประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓