รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕