รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖